התוצאות שלך

המיקום במפה הפוליטית המפלגתית
התוצאות שמתקבלות במצפן הבחירות הישראלי 2015 מוצגות במישור דו-ממדי. מישור זה משמש כתרשים סכמתי של המפה הפוליטית המפלגתית בישראל ובנוי בהתאם לממדי המדיניות החשובים ולסוגיות הבולטות בשיח הפוליטי הישראלי. שני הממדים מוצגים בתרשים על מערכת צירים: הציר האופקי מתייחס לעמדות בנושאי ביטחון לאומי, שטחים, שלום, יחסי חוץ ודת; והציר האנכי מייצג עמדות בנושאי כלכלה, רווחה, זכויות אדם, חוק וממשל. את מיקומך במפה הפוליטית המפלגתית מסמן סמליל המצפן (נקודה אדומה מוקפת בעיגול אדום, סמל למצפן), ואת מיקומיהן של המפלגות מסמנים סמלילי המפלגות. מיקומך ומיקומי המפלגות מחושבים כממוצע פשוט של התשובות להיגדי המצפן בכל אחד משני הממדים. חישוב זה מביא בחשבון את הממד אליו שייך כל היגד ואת התשובה המדויקת שהתקבלה עבור כל אחד מההיגדים (מ"מסכים בהחלט" ועד ל"מתנגד בהחלט").

הטבעת האליפטית
מיקומך מוקף בטבעת אליפטית אפורה. טבעת זו מצביעה על האזור בתוכו נמצאות מפלגות הקרובות לעמדתך. הטבעת מחושבת על בסיס סטיית התקן בציר האופקי ובציר האנכי, ומראה את הפיזור של תשובותיך בשני הממדים. אם התשובות עקביות, הטבעת המוצגת צרה, כי היא מציגה טווח מצומצם יחסית של מיקומים אפשריים במפה. כך לדוגמה, משתמש נחשב למספק תשובות עקביות אם הוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית ומתנגד לפעולות של סיכול ממוקד בתוך מרכזי אוכלוסייה עירונית פלסטינית. אם התשובות הן פחות עקביות, סטיית התקן גדולה יותר והטבעת מתרחבת. ככל שתשובותיך מגוונות יותר ואחידות פחות, כן גדולה יותר האי-ודאות הסטטיסטית כאשר ממקמים אותך במפה הפוליטית המפלגתית.

חישוב מחדש של מיקומך באופן ממוקד יותר
באפשרותך למקד את מיקומך במפה הפוליטית המפלגתית על ידי בחירת הנושאים החשובים לך ביותר (בחלון בצד ימין). הוגדרו ששה נושאים שונים (כל אחד מהם הוא מקבץ של כמה סוגיות), ועליך לציין עבור כל נושא אם הוא חשוב או לא חשוב בעיניך (בררת המחדל היא שכל הנושאים חשובים). לאחר ציון חשיבות הנושאים, לחיצה על "חשב מחדש את מיקומך" תביא לחישוב מחדש גם של מיקומך וגם של מיקום המפלגות. חישוב חדש זה מביא בחשבון רק את הנושאים שסימנת כחשובים. כדי לקבל תוצאה תקפה יש להגדיר כחשובים לפחות שני נושאים, ורצוי לבחור לפחות נושא אחד מכל ממד.

השוואת עמדותיך למצעיהן של המפלגות
במסגרת מצפן הבחירות הישראלי 2013 באפשרותך גם להשוות את עמדתך כלפי כל אחד מההיגדים עם עמדת כל אחת מהמפלגות. בחירה ב"עמדת המפלגה לפי היגד" (בחלון בצד ימין) תשווה את עמדתך כלפי היגד מסוים עם העמדות של המפלגות השונות כלפי אותו היגד. לחלופין אפשר ללחוץ על הסמליל של המפלגה כדי לקבל מידע מפורט יותר על עמדותיה של מפלגה מסוימת כלפי כל אחד מההיגדים.

הערכת המפלגות ומנהיגיהן
באפשרותך להעריך את מנהיגי המפלגות ואת כישוריהם לנהל את ענייני המדינה, וביכולתך גם לציין את מידת קרבתך לכל אחת מהמפלגות. להערכות אלו אין כל השפעה על מיקומך במפה הפוליטית המפלגתית. חשוב להבין שמאפיינים רבים יכולים להשפיע על ההצבעה, בכללם: עמדות אידאולוגיות, יחס למפלגות והערכת כישוריהם של המועמדים. המיקום שלך ומיקומי המפלגות במפה נקבעים רק לפי עמדות אידאולוגיות (הנמדדות במצפן באמצעות 30 ההיגדים). בסיכומו של עניין רק אתה הוא שתקבע אילו מאפיינים ישפיעו על החלטתך לאיזו מפלגה להצביע בבחירות. מצפן הבחירות הישראלי 2015 איננו מייעץ לך כיצד עליך להצביע, אלא הוא מספק לך מידע מועיל שיסייע לך לקבל החלטה מושכלת יותר.

הממדים של המפה הפוליטית המפלגתית
התרשים המציג את המפה הפוליטית המפלגתית של ישראל מבוסס על ספרות המחקר הישראלית והבינלאומית בתחום מדע המדינה. המפה כוללת שני ממדים המיוצגים על ידי שני הצירים של התרשים: ממד אחד מתייחס לשני השסעים העיקריים (והחופפים) בישראל היום – השסע הביטחוני והשסע הדתי; הממד האחר מתייחס לסוגיות כלכליות וחברתיות, וכן לזכויות אדם, לחוק ולממשל.

רשימת ההיגדים מתחלקת לשישה נושאים. נושאים 3-1 שייכים לממד הראשון (הציר האופקי) – שלום ושטחים; ביטחון וטרור; דת ומדינה. נושאים 6-4 שייכים לממד השני (הציר האנכי) – כלכלה ורווחה; זכויות אדם ואזרח; חוק וממשל.

1. שלום ושטחים
השסע המרכזי בישראל בארבעים השנים האחרונות קשור בתהליך השלום עם הפלסטינים ועם מדינות ערב השכנות, והוא משולב עם השאלה בדבר עתיד השטחים המוחזקים בידי ישראל מאז מלחמת ששת הימים. התומכים בעמדות פייסניות יותר מכונים "יונים", והתומכים בעמדות קשיחות יותר נקראים "נצים".

2. ביטחון וטרור
עם אותה חלוקה ל"יונים" ול"נצים", נושא זה עוסק בסוגיות כלליות יותר המתייחסות לענייני חוץ וביטחון, כגון המלחמה בטרור, איום הגרעין האיראני ויחסי ישראל עם ארצות הברית.

3. דת ומדינה
שסע חשוב אחר, שקשור מאוד לשסע הביטחוני ואשר ימיו כימיה של המדינה, נוגע לאופייה היהודי של מדינת ישראל ולתפקידה של הדת במדינה. בשסע זה נכללות סוגיות כגון היחס בין המדינה לדת, תפקידה של המדינה בהתנהלות החיים הציבוריים על פי המסורת היהודית ומתחים אפשריים בין ההלכה היהודית לבין ערכים דמוקרטיים. בצדו האחד של המתרס עומדים המעוניינים בקשר הדוק יותר בין חוקי ההלכה היהודית לבין המדינה, ובצדו האחר התומכים יותר בהפרדת הדת מהמדינה.

4. כלכלה ורווחה
מדיניות כלכלית ומדיניות רווחה נמצאות בממד אחר, שאינו קשור לא לשסע הביטחוני ולא לשסע הדתי. הוויכוח נסב על נושאים כגון שוק חופשי לעומת שליטה ופיקוח של המדינה על הכלכלה; אחריותה של המדינה לרווחה הכלכלית והחברתית של אזרחיה; מדיניות המיסוי; והמבנה של תקציב המדינה. אלו השייכים לשמאל הכלכלי תומכים בצמצום הפערים החברתיים על ידי חלוקה מחדש של העושר ומעורבות פעילה יותר של הממשלה במשק; ואילו אנשי הימין הכלכלי תומכים בשוק חופשי, במסים פחותים, בצמצום הרווחה, בהפרטה ובתקציב מאוזן.

5. זכויות אדם ואזרח
זכויות האדם והאזרח בישראל הן נושא נפרד, בו ניתן להבחין בין גישה ליברלית ובין גישה שמרנית כלפי נורמות דמוקרטיות, חירויות אזרח בסיסיות, כבוד האדם וזכויות מיעוט.

6. חוק וממשל
הנושא האחרון ברשימה הוא החוק, הסדר והממשל. בדומה לזכויות האדם והאזרח, גם בנושא זה מקובלת הבחנה בין גישה ליברלית ובין גישה שמרנית. נכללות בו סוגיות כגון שיטת הבחירות, סמכויותיו של ראש הממשלה, סמכויות המשטרה ותפקידו של בית המשפט העליון.